Menu


23 octombrie 2016

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016


Ne întâlnim la Bibliotecă

Astăzi copiii de la Instituţia publică Şcoala primară- grădiniţă "Ilie Fulga", din Stăuceni, au vizitat Filiala "Liviu Rebreanu" pentru a asista la prezentarea cărţii "La ora soarelui - răsare", autoare Lidia Grosu. Întâlnirea cu scriitoarea a fost solicitată de angajatele acestei instituţii, inclusiv: metodista Veronica Raţă şi educatoarele: Veronica Blaja, Adriana Muştuc, Valentina Storoja şi Natalia Codreanu. Moderatoarea Valentina Tîra, chiar din start i-a informat pe copii despre serviciile şi condiţiile de înscriere la bibliotecă. Activitatea propriu-zisă a început cu un recital de poezie prezentat atât de autoare, cât şi de către copii. Doamna Angela Zelinschi s-a referit succint la datele biografice ale protagonistei, dar şi la cariera scriitoricească aprecierile acesteia din partea publicului cititor. O surpriză a fost prezenţa în sală a doamnei Alisa Coca, compozitoare/conducător muzical la Grădiniţa nr. 160, care a compus melodia pentru poezia "Educatoarea" de Lidia Grosu. Cântecul înterpretat de copiii de la Grădiniţa nr. 160 a fost ascultat şi intonat şi de cei prezenţi la manifestare. De menţionat că activitatea respectivă s-a încadrat în bogăţia de culori a toamnei, dar şi în ritmurile creativităţii promovate de către Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" în cadrul campaniei "Ne vedem la Bibliotecă".


Unde-i o echipă bună lucrul merge strună


METAFORA SINESTEZICĂ A DORULUI ÎN LIRICA LUI DUMITRU MATCOVSCHI

L’oeuvre de Dumitru Matcovschi a été et reste un terrain prometteur de recherche de la nostalgie. Le poète sera redécouvert dans plusieurs nouvelles hypostases de chanteur de ce sentiment, en, rendant un tableau original de la réception des valeurs nationals et tout d’abord de tout ce qui est national, sacré et vécu profondément. La métaphore de l’amour, dans l’oeuvre de cet écrivain, est une partie évidente de la synesthésie par laquelle nous distinguons les sons, nous saisissons les formes, nous distinguons les couleurs de l’abstrait par la notion de l’amour qui se confond avec le “je” lyrique terrestre – célèbre oxymoron du discours lyrique (“avoir la nostalgie de nostalgies”/”dor de doruri”).

Un bogat spectru al „dorului folcloric” şi o fină cristalizare a acestui sentiment cu pronunţat specific naţional întâlnim în creaţia lui Dumitru Matcovschi, un poet cu o acută sensibilitate, care păstrează un echilibru între poezia de factură populară (doine, balade, ode) şi versul cult cu unduiri moderne.
În articolul Dumitru Matcovschi: Schiţă de portret, criticul literar Mihail Dolgan menţionează că acest poet înainte de toate este un poet al dorului, al dorului scufundat cu marile aspiraţii ale omului din spaţiul mioritic: dor de viaţă şi de patrie, dor de neam şi grai, dor de casa părintească şi strămoşi, dor de femeie şi natură, dor de adevăr şi dreptate, dor de bine şi frumos, dor de omenie şi demnitate” [1].
Model de spiritualitate autohtonă, deschisă mereu spre matricea neamului, prin care se conturează dorul cu chip de durere, pătimire, suferinţă, poezia lui Dumitru Matcovschi va pivota în jurul acestor emoţii de tristeţe, măcinare şi nostalgie, dar şi de revoltă, strigătoare la cer, când este vorba de neam, Patrie, grai, origini, exprimate prin diverse specii literare ale genului liric.
Stimularea exaltării artistice a bucuriei şi a suferinţei trăite, expresivitatea vocabulelor multicolore alături de cultivarea liniei clasice a poeziei pline de muzicalitate vorbeşte despre un autor fidel tradiţionalismului întru menţinerea liniei melodice a versului şi varietatea ritmurilor, a polifoniei motivelor şi ideilor – toate izvorâte dintr-o dorinţă arzătoare de a rămâne o personalitate creatoare inconfundabilă.
Dorul în poezia lui Dumitru Matcovschi exprimă cele mai sacre aspiraţii ale omului de a se cunoaşte pe sine şi de a cunoaşte lumea înconjurătoare, de a concluziona – toate aceste tendinţe oferind posibilitatea de estimare înaltă a spiritului creativ zbuciumat, căutător şi explorator al celor mai distinse calităţi, inclusiv prin intermediul sinesteţiei – asociaţie de senzaţii de natură diferită care dau impresia că sunt unul simbolul celuilalt
Istoria literaturii române nu cunoaşte un alt poet care să-şi fi încercat pana în ilustrarea atâtor ipostaze ale dorului, acestea fiind de o diversitate definitorie a operei, dar şi a personalităţii La Dumitru Matcovschi dorul devine o permanentă năzuinţă, prin intermediul căreia eroul liric ajunge să-şi contopească „furtunile” sufletului cu cugetul, înălţându-le la nivel de idee materializată, acest fel de a fi evoluând spre exprimarea atitudinii faţă de evenimentele istorice de la 1989: „A fost o revoluţie a dorului această revoluţie a noastră…dorul e sufletul basarabeanului, dorul e toată averea noastră” [2].
Însuşi poetul mărturiseşte că întreaga lume nu este altceva decât „dor”, inclusiv şi „inima omului nu e piatră, / e numai dor şi e numai floare”, iar slova, „ca şi spicul, e un dor”. Prin urmare, destinul creatorului e cel de a fi „bolnav de dor” („De dor poeţii mor. / Să mori de dor! Ce sărbătoare mare!”), de a cânta „cu dorul”, cu cuvinte „muiate-n dor” (la Grigore Vieru poetul trebuie „să pască dor”, el fiind un „coborâtor din dor şi suferinţe”).
A nu cunoaşte „dorul”, a nu trăi până la rădăcini acest dor este echivalent, în viziunea autorului, cu „a trăi viaţa în deşert” („Noi am trădat sau nu ideea? /Noi am furat sau nu poporul? / Noi ne-am vândut sau nu credinţa? /Noi am ştiut ce-nseamnă dorul?”). De aici şi năzuinţa eroului liric de a fi „moldovean până la jale, / basarab până la dor”.
Orice creaţie are ca premisă o atitudine morală (cuvântul), finalizând cu „găsirea cuvântului ce exprimă adevărul”. Or, pentru Dumitru Matcovschi, „poezia este întotdeauna o expediţie spre adevăr” (F.Kafka) prin prisma „dorului de doruri”.
Deşi în cărţile de versuri din anii 70-80 ai sec.XX: Melodică (1971), Grâul (1974), Patria, poetul şi balada (1981), Armonie (1985), Tu, dragostea mea (1987) chipul dorului are o faţă oarecum senină, calmă, luminoasă, în volumele de mai târziu (Soarele cel mare, 1990; Vad, 1998; Frântă, inimă, 1999) dorul este înnourat, crâncen, revoltat, iar eul liric, îmbrăcat în această armură, renaşte într-un mariaj inedit de cuvinte ce exprimă suferinţele interioare, devenind rapsod al pătimirilor neamului, autorul identificându-se cu mesianismul altui poet – Octavian Goga, în opinia criticului Mihail Dolgan. Dar spre deosebire de poetul Transilvaniei, va observa exegetul român George Băjenaru, Dumitru Matcovschi este un poet al românilor de pretutindeni.
Dorul de mamă, iubită, de femeie în general („Mai frumoasă decât viaţa doar femeia poate fi”) este un dor universal, care însă nu are traducere decât doar prin exprimarea la superlativ a sentimentului eului liric. Un exemplu elocvent în acest sens este poemul de o rară frumuseţe Sărut, femeie, mâna ta („Sărut, femeie, mâna ta, / întotdeauna muncitoare / atât de mică şi de floare / Sărut, femeie, mâna ta. / Ca o aripă ce-a zburat / şi-a obosit neobosită, / să odihnească liniştită, / ca o aripă ce-a zburat”) al cărui mesaj este conceput de G.Băjenaru drept chintesenţă a creaţiei care: „…susţine fără echivoc, ideea universalităţii poeziei lui D.Matcovschi; este o odă adusă raţiunii şi sensibilităţii, fecundităţii şi frumuseţii, belşugului şi bucuriei, cuminţeniei şi cuvântului, luminii şi bucuriei, focului şi veşniciei, Pământului şi vieţii, omului pe pământ, toate laolaltă întruchipate de femeie, ca metaforă a universului uman pluridimensional” [3]. Numeroasele calităţi divine ale femeii o înalţă pe aceasta la rang de icoană: „Mai regină decât floarea doar femeia poate fi. / Mai adâncă decât marea doar femeia poate fi. / …Mai de-april ca primăvara doar femeia poate fi. / Şi mai dulce ca vioara doar femeia poate fi”.
Pe măsură ce poetul conştientizează realităţi dramatice, dorul capătă o altă faţetă – este un dor de independenţă, identitate, de răzvrătire. Având curajul să-şi revizuiască opera şi să declare că este vinovat pentru faptul „că ani de-a rândul / Mi-a fost de nu ştiu cine teamă / Şi nu ţi-am prea cinstit cuvântul…”, vizând realităţi crude, autorul îşi reformulează crezul cetăţenesc-artistic, aprobă cu elan „dezgheţul”(de astă dată gorbaciovist), devine un înflăcărat tribun, luptător consecvent şi devotat, responsabil pentru toate cele ce se întâmplă, nu doar un simplu cântăreţ, contemplator sau observator al realităţilor evocate (Dar uneori, Impostorii, Pigmeii etc.). Rătăcirea spiritualităţii este condamnată, pentru „străbunele balade” ce „sunt arate cu tractorul”, iar penitenţa este grea şi în această situaţie „acum ca niciodată / se cere-un dor să fim”.
Aşa cum un ingredient important al creativităţii, în opinia lui Mircea Dumitrescu, unul din cercetătorii fenomenului sinestezie (a se vedea lucrarea Limbajul cinematografic, un nou limbaj, https://ru.scribd.com/document/54546113/limbaj-cinematografic), este abilitatea de a construi metafore şi analogii între domenii aparent fără nici o legătură, poetul este la fel definit drept un artizan, un meşteşugar, dar înzestrat cu har, cu talent, care depăşeşte mediocritatea comodă şi atinge nebunia sublimă şi care modelează imaginea, o metaforizează prin combinarea simţurilor pe care le trăieşte cu toate fibrele fiinţei. Este vorba de metafora sinestezică care, în accepţia cercetătorilor acestui fenomen, este o formă superioară de interpretare şi care constă în folosirea concomitentă a mai multor organe de simţ ce contribuie la sugerarea multicoloră a informaţiei. Or, la D.Matcovschi contemplarea divinului, atingerea lui prin cuvânt („Este Dumnezeu pe lume? / Poate este, poate nu-i – / Dacă este, este-anume / În cuvântul care-l spui” (Cuvântul)) devine cu atât mai penetrantă, cu cât o vocală, doar o singură vocală din alfabet capătă varii conotaţii. De exemplu, litera  „o” deschide o panoramă a sublimului, are semnificaţia de fereastră a paradisului prin care se menţine legătura celestă cu teluricul: „Nu te mint. O, nu, coboară! / În vocala „O”. – Cobori! / Zboară-n cerc, – Auzi cum zboară? / Zboară îngeri păzitor...i”.
Poezia pătimaşă, angajată şi combativă este un specific al poetului şi la începutul celui de-al doilea mileniu, însuşiri care denotă curajul inegalabil în manifestarea dorului de spiritualitate românească, de revenirea noastră la credinţă şi de redeşteptare a conştiinţei de neam, suprimat ani de-a rândul şi tolerant la servilism, lipsă de atitudine şi discernământ: „Grele păcate, Basarabia, Şi gloata etc.): Violetul trece-n galben, / Galbenul la rându-i trece / Într-un verde de urzică, / Cel mai verde şi mai rece. / Şi-apoi verdele când vine / Clipa roşie să bată / Pe neprins de veste trece / Într-un roşu de baladă(Cameleonii).” Aceste variaţii de culori sunt cele specifice cameleonului, în spatele cărora se ascunde identitatea lui. Iată de ce violetul nu mai este culoarea sufletului care se contopeşte cu dorul, dar nici culoarea amurgului care identifică trecerea în timp; galbenul nu mai creează o atmosferă caldă de nostalgie prin care s-ar întrezări forma şi culoarea anotimpului (conştientizarea din nou a trecerii în timp); verdele nu mai este simbolul veşniciei – toate aceste culori capătă o nouă conotaţie, ce transmit dispersarea de valori, ele devenind culorile trădării, ale eschivării de la adevăr, ale ignorării şi neglijării acestuia.
Tonalitatea sceptică, neîncrederea în virtuţile omului elucidată în unele poezii denotă o totală dezolanţă(a se citi: Basarab, Grelele păcate)ori poate, printre rânduri, speranţa într-o perspectivă salvatoare?: „A ajuns la os otrava, / Nu mai plouă, vai, cu stele – / Trecătoare este slava, / Iar păcatele sunt grele”, dar ea, această tonalitate, nu diminuează din valoarea produsului imaginarc, din măiestria artistică în sensul integrului, eul liric fiind pătruns de regenerarea prin lumină a spectrului de doruri cumulate. De menţionat, că D.Matcovschi îşi amplifică în ultimele două decenii calităţile de clarvăzător, rămânând „creator de poezie a identităţii de limbă şi neam, cu metafore încărcate de sensuri, de istorie de mituri, dar şi de sonorităţi magice…, (care) îşi depăşeşte colegii de generaţie din România atât prin curajul duelului deschis în faţa opresorilor de limbă şi ţară, cât şi prin capacitatea total diferită de a lărgi orizontul viziunii poetice la dimensiuni cosmice” [4].
Revenind la efectele sinesteziei în creaţie, la D.Matcovschi „roua-i piatră / care face gaură în vatră, / omorând pe cea furnică”, iar „lutul (personificat) răni pe suflet are”, care „îl ard ca focul”, motiv invocat de trăirea poluării mediului înconjurător şi exprimarea atitudinii. Pe de altă parte, stropul de rouă – picătura de apă – suferă o modificare fizică: lichidul devine solid, flexibilitatea devine rigiditate, se crează simţul unor forme tari, exacte. „Rănile lutului”, la figurat vorbind, imprimă în conştient o imagine a deformării integrităţii cu străbunii, iar la propriu, conturarea aspectului, identificarea însuşirilor, recunoaşterea acţiunii transformă abstractul în ceva concret, lucrul - în fiinţă, care are suflet şi care, la rândul său, predispune la noi şi noi imagini cu noi şi noi caracteristici. În versul „neagră ne va bate ora” timpul capătă culoare, una care transmite sentimentul de groază şi care se asociază cu ora malefică, imaginea infernului fiind una distinctă.
Aici vom aminti şi de teoriile sugestoterapiei, domeniu ce l-a preocupat îndeosebi pe neurologul, psihoterapeutul bulgar Georgi Lozanov şi care a elaborat diverse metodici întru dezvoltarea personalităţii, propunând experimentarea imaginativă cu antrenarea simţurilor şi a întregului corp, cu utilizarea ambelor emisfere cerebrale. (https://liviugheorghe.wordpress.com/2010/01/16/puterea-ascunsa-a-creierului/; http://jurnalul.ro/paranormal/clarviziunea-318813.html.În acest sens, savantul  îl identifică pe omul de creaţie, inclusiv pe poet ca individualitate care îşi aduce contribuţia la comunicarea ideilor şi emoţiilor prin gândirea în imagini, a căror vizualizare picturală, memorizare a acestora sunt transmise pe calea cuvintelor, a gesturilor, a mimicii. Astfel sunetul este evocat prin miros–gust–auz; culoarea – prin sunet–formă; gustul – prin diverse figuri geometrice etc
Aşadar, metafora dorului la D.Matcovschi este o parte evidentă a sinesteziei prin care desluşim sunetele, sesizăm formele, deosebim culorile abstractului prin noţiunea de dor care se contopeşte cu eul liric pământesc – celebru oximoron al discursului liric („dor de doruri”), fenomen literar amplu descris de criticul M.Dolgan în Oximoronul în discursul poetic contemporan, prin care însăşi „firea poetului se prezintă ca o alcătuire oximoronică, ce trebuie să facă faţă în permanenţă unor situaţii paradoxale” [5].
Or, însuşi D.Matcovschi mărturisea recent într-un interviu, acordat revistei Convorbiri didactice: „Dorul este o boală frumoasă, e o stare ce doare şi bucură, în acelaşi timp” („Să mori de dor! Ce fericire mare!”). În sintagmami-e dor de-acasă” poetul dezvăluie taina (casa mea de-acasă), prin care se subînţelege tot – mamă, tată, fraţi, locuri – într-un cuvânt, dorul de ei, sentiment despre care poetul vorbeşte cu durere: „Nu pot să mă lepăd de dor atât timp cât sunt basarabean. Basarabia e o rimă a Ardealului în ceea ce ţine de dor. Blaga, Coşbuc, Goga şi noi, cei de-aici – două părţi înstrăinate şi pline de dor” [6]. Sentimentele de linişte şi zbucium, speranţă şi deznădejde, bucurie şi tristeţe („În Ţara Dorului – un râu de dor, / O apă limpede ca de izvor / Se joacă peştele din capul lui. / De două secole pescarul nu-i. / Pluteşte-o lebădă, abia-abia. / În ochii lebedei răsare-o stea. / Răsare, scapără, uşor-uşor. / În urma lebedei – un puişor”) sunt emanate de o lumină fascinantă care impresionează puternic, prin care o simplă lebădă devine un univers al purificării.
Constantin Noica subînţelegea prin dor o „alcătuire nealcătuită, un întreg fără părţi, ca multe alte cuvinte româneşti cu înţeles adânc şi specific… Reprezintă o contopire, şi nu o compunere. S-a contopit în el durerea, de unde şi vine cuvântul cu plăcerea crescută prin durere nu pricepi bine cum… Dacă un grec antic ar fi în situaţia de a traduce pe dor, ar lua durere de o parte, plăcere de alta, şi ar spune: plăcere de durere… Noi nu spunem plăcere de durere, cu atât mai puţin căutare de negăsire, spunem dor, care e însă şi căutare şi negăsire, cum este şi plăcere, şi durere” (...) [7].
Opera lui Dumitru Matcovschi a fost şi rămâne un teren promiţător de sondare a dorului, iar poetul va fi redescoperit în noi şi noi ipostaze de cântăreţ al acestui sentiment („O înălţare din baladă / Spre veşnic zbor, / Ca o iubire – ah, purtată / prin ani şi dor”), conturând un tablou original de receptare a valorilor naţionale, în primul rând al dorului de tot ce e naţional, de tot ce este sacru şi trăit în profunzime.
Referinţe:
1.                               Dolgan M. Dumitru Matcovschi: Schiţă de portret // Literatura şi arta, 1 iunie 2006, p.5.
2.                               Matcovschi D. Lupi în stână // Literatura şi arta, 14 octombrie 1999, p.5.
3.                               Băjenaru G. Sfântă e poezia Basarabiei. Doi autori distinşi: Matcovschi şi Vieru // Literatura şi arta, 1 ianuarie 1999, p.6.
4.                               Ibidem, p.6.
5.                               Dolgan M. Oximoronul în discursul poetic contemporan // Orientări artistice şi stilistice în literatura contem­po­rană, v.I, p.166-173.
6.                               Matcovschi D. Ce ne-am face fără dor // Convorbiri didactice. - Martie 2006. - Nr.6. - P.8-9.
7.                               Noica C. Introducere la dor // Convorbiri didactice. - Martie 2006. - Nr.6. - P.42.
8.                               Noica C. Cuvânt împreună despre rostirea românească. - Bucureşti, 1987, p.206.

Publicat în revista ştiinţifică Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova-  Chişinău: CE USM, 2006, seria „Ştiinţe filologice”
Lidia Grosu, poetă, critic literar
ÎN DOR DE UNIVERS
ACROSTIH
Poetului Dumitru Matcovschi

„Descântece de alb şi negru” poartă
Urma Soarelui, zvâcnind de-al Ţării dor...
Marele Artist jăratecu-l dezmiardă-n
Inimi nescindate de-abili cotropitori.
Tragic, ne-murind în suferinţă,
Ramul latiniei l-a plecat
Unitar, cu-a neamului fiinţă,
Magic –  dinspre-al Putnei Împărat
Astăzi  „Maci în rouă” mai dezleagă  
Termeni exaltaţi de o povaţă:
Cu Luminile din Vadul-Raşcov, viaţa
Orbilor devine o speranţă.
Vatra Doinelor se-adună-n liturghii                                        
Străbunii demni rămân de un  profetic vers
Care străbate mintea-n profunzimi,
Hermeneutică ce poartă-un rod şi-un sens:
Iubirea-i  este dorul de zbor spre înălţimi....

De LIDIA GROSULansare de carte la Filiala "Liviu Rebreanu"

Astăzi , sub genericul "Ne vedem la Bibliotecă" , care a fost o zi bogată în evenimente,am lansat şi cartea "Dorodont - Motanul învăţat" de autoarea Tatiana Scripa. Doamna , o persoană cu inimă mare şi cu dragoste de copiii, a prezentat cartea într-un mod interactiv şi jucăuş. Copiii s-au integrat în joc,au fost activi şi au dat propuneri şi sugestii pentru următoarea carte. Elevii clasei a 3 ,sub îndrumarea învăţătoarei doamna Lucia Laur,au venit cu o surpriză pentru scriitoare. Zelinschi Vlad,Sajin Ion şi Ţîra Nikita au recitat cîteva poezii noi din cartea lansată.Activitatea a fost moderată de doamna Lidia Grosu,care este şi o prietenă a scriitoarei.Mulţumim doamnei Tatiana Scripa pentru că a ales biblioteca "Liviu Rebreanu" pentru lansarea cărţii sale.


Decada "Chişinău-oraşul meu"


Decada “Chişinău-oraşul meu” a luat start la Filiala “Liviu Rebreanu”. Primii care au deschis decada au fost, preşcolarii grupei nr. 3 de la Grădiniţa nr. 160, susţinuţi de educatoarea doamna Tatiana Martinenco. 
Copiilor li s-a prezentat expoziţia „Chişinăul în pictură” realizată de Valeria Paladi, eleva Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău. Au fost familiarizaţi cu date interesante şi captivante despre Chişinău: legenda, despre primarul Carol Shmidt, ziua oraşului, imnul Chişinăului, etc. Preşcolarii au fost iniţiaţi la o discuţie ce ar face ei dacă ar fi primari? Dar copiii au venit cu tema pregătită de acasă ca să ne încânte cu cunoştinţele lor despre Chişinăi, au recitat poezii şi au cântat cântece despre oraşul nostru drag. Cu o idee inreractivă Doamna Tatiana a organizat un joc de rol „Bine ai venit în Chişinău”, unde copiii apar ca ghizi şi prezintă Chişinăul oaspeţilor capitalei. Activitatea s-a încheiat cu o horă frumoasă.


Lansare de carte la Filiala "Liviu Rebreanu"

Astăzi , sub genericul "Ne vedem la Bibliotecă" , care a fost o zi bogată în evenimente,am lansat şi cartea "Dorodont - Motanul învăţat" de autoarea Tatiana Scripa. Doamna , o persoană cu inimă mare şi cu dragoste de copiii, a prezentat cartea într-un mod interactiv şi jucăuş. Copiii s-au integrat în joc,au fost activi şi au dat propuneri şi sugestii pentru următoarea carte. Elevii clasei a 3 ,sub îndrumarea învăţătoarei doamna Lucia Laur,au venit cu o surpriză pentru scriitoare. Zelinschi Vlad,Sajin Ion şi Ţîra Nikita au recitat cîteva poezii noi din cartea lansată.Activitatea a fost moderată de doamna Lidia Grosu,care este şi o prietenă a scriitoarei.Mulţumim doamnei Tatiana Scripa pentru că a ales biblioteca "Liviu Rebreanu" pentru lansarea cărţii sale.
GÂND ROMÂNESC 
REVISTĂ DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ
ANUL XXVI, NR. 5 (287) SEPTEMBRIE 2016

EDITATĂ DE ASOCIAŢIA CULTURALĂ 
„GÂND ROMÂNESC, GÂND EUROPEAN” 
ŞI EDITURA „GENS LATINA” ALBA IULIA 

Revistă de cultură, ştiinţă şi artă
„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră de nobleţe, limba însă ne-am transcris-o din buchiile voastre gheboşite de bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori”.


MIHAI EMINESCU GEORGE COŞBUC SĂRBĂTORIT LA CHIŞINĂU
DR. PROF. UNIV. LIDIA GROSU UNIVERSITATEA DE STAT DIN CHIŞINĂU
MEREU ACEASTĂ MEMORIE, TREAZĂ LA ESENŢE SAU ÎN DIALOG CU GEORGE COŞBUC


Esenţele din toate timpurile cu atât mai mult sunt conştientizate, cu cât memoria actualităţii este trează la ele. Or, opera scriitorului George Coşbuc este o valoare percepută nu doar prin prisma clasicismului, curent literar care îl caracterizează, cu atât mai mult cu cât timpurile de restrişte poartă acelaşi nume în toate timpurile restrişte. Or, scriitorul propune soluţii în contextul schimbărilor unei mentalităţi, cu menţinerea pe piedestal al unui neam prin verticalitate şi demnitate. Astăzi, ca niciodată altcândva, în versurile sale scrise între anii 1866-1918 perioada care a însemnat scurta, dar prodigioasa lui viaţă în plan creativ – se conturează imaginea clară a unei realităţi de odinioară, – soră dreaptă cu realitatea din Basarabia. Şi ne bucurăm ca niciodată, aşa cum nu s-ar fi bucurat, credem, poetul la vremea sa, pentru că o voce a trecutului răsună demn şi este alături de noi, susţinându-ne cu un mesaj preponderent optimist aici, în Basarabia pentru apropierea fărâmiturii ce tinde să devină tot unitar cu pâinea cea de toate zilele care a fost şi rămâne un vis – Ţară întregită.
Ziceam despre o epocă, ce a însemnat destinul lui George Coşbuc, când este vorba de trăirea ei prin tropi – în versuri, traduceri adaptate – şi care actualmente devin o oglindă a societăţii noastre, îndemnurile, sugestiile, chemările poetului ardelean vizând răspunsuri nu doar pentru neliniştea prezentului, ci şi a viitorului unui neam pentru care reîntregirea mai rămâne un vis... Or, Coşbuc, Eminescu, Alecsandri etc., etc. rămân o cale de realizare a acestui vis prin opera pe care au lăsat-o lumină magică de-a pururi, în sensul plinătăţii acestei sintagme trăite, ci nu doar scrisă sau rostită în afara sensurilor...
Acestea şi multe alte idei interesante au răsunat în cadrul lucrărilor conferinţei din 20 septembrie, curent, organizată la Biblioteca „Liviu Rebreanu‖ din Chişinău de dna Natalia Ghimpu, director interimar al acestei instituţii, şi de colectivul de aici. Forul ştiinţific a fost dedicat cu precădere celei de-a 150-a aniversări de la naşterea poetului George Coşbuc, având ca generic, moderatoare intitulat Biblioteca - piedestalul valorificării operelor literare Mariana Harjevschi director general al Bibliotecii Municipale ―B.P. Hasdeu‖, apreciind ideea organizării unei conferinţe dedicate scriitorului, omului de cultură George Coşbuc, a subliniat îndeosebi despre actualitatea acestuia graţie operei literare pentru copii, pentru adulţi, traducerilor inedite, căreia i s-a consacrat totalmente, imprimând în ea sufletismul şi harul cu care l-a înzestrat Cel de Sus.Dr., conferenţiar universitar Lidia K, în mesajul de salut intitulat „Inconfundabilul scriitor George Coşbuc – noi trepte spre cunoaşterea lui continu” a remarcat despre faptul că asemenea manifestare ştiinţifico- culturală se încadrează în lista celor cu rol de „leac pentru tămăduirea sufletului‖, iar „locul ocupat de George Coşbuc pe raftul onorific al clasicismului rămâne un izvor continuu de alimentare spirituală...‖
Cu o reflecţie asupra poeziei pe motive religioase a poetului George Coşbuc a intervenit dr., conferenţiar universitar Ana GHILAŞ, Universitatea de Stat din Basarabia, în comunicarea sa George Coşbuc: poezia religioasă”, dânsa subliniind îndeosebi despre însemnele duhovniceşti în opera acestui scriitor influenţate şi d faptul că poetul s-a născut şi educat într-o familie succesoare de preoţi. Buna sa creştere şi în sensul fidelităţii în relaţia cu Dumnezeu l-au menţinut pe George Coşbuc cu ipostază de semănător de lumină, dar şi de adept la sămănătorismului, promovând o
„Ziua-nvierii‖, „În biserică‖, ―Pe munte‖, ―La paşti‖, ―Dintr-o poveste‖, ―Pomul Crăciunului‖, ‖Iedera‖etc., lecturând câteva poeme, comentându-le şi, totodată, menţionând că bună parte a acestei creaţii este dedicată şi personajelor biblice, ca simbol al înălţării prin respectarea poruncilor cereşti, dar şi fixarea pe valorile divine, un exemplu elocvent în acest sens fiind următoarele versuri din „Iederă‖: „...Astfel omul, când rămâne / Numai pe pământ cu gândul, / Toţi îl ocolesc, cu mâna / De departe arătându-l. / Dar când omul îşi înalţă / Gândul către Cer mereu, / l iubeşte toată lumea / Şi-i
ajută Dumnezeu!”
O comunicare interesantă, cu un aspect mai puţin poate studiat, aşadar şi cunoscut, ce l-a preocupat pe George Coşbuc, a fost cea a dlui George Cobuc, un traducător de cursă lungă”. Studiu aparte, cu o expunere detaliată şi argumentată ştiinţific ce ar merita integral onorificul spaţiu al unei reviste de anvergură pentru cei interesaţi de domeniu în tot arealul românesc, vom reda aici doar succinta opinie, la fel de valoroasă, a acestui tânăr savant cu perspective mari în domeniul cercetării: ‖ Fără George Cobuc literatura română i palmaresul traducătoricesc românesc ar fi fost mult mai sărace. Graie traducerilor efectuate, marele poet i traducător de cursă lungă a contribuit la infiltrarea literaturii europene în spaiul geografic i cultural românesc, la dezvoltarea unui cadru creativ sănătos, al simului echilibrului, activitatea sa constituind o deschidere inedită spre universalitate. Traducerile celebrului poet reprezintă nite sforări intelectuale de necrezut. Ele rămân i astăzi bijuterii autentice al căror giuvaer este înzestrat cu har i valori estetico-literare demne a fi luate în seamă”.
Ţinem să subliniem şi despre profesionalismul dlui Ghenadie Râbacov în domeniul traductologiei, domnia sa frapându-i pe colegii participanţi la conferinţă cu o traducere inegalabilă (îmi asum responsabilitatea pentru acest epitet!) a poemului „Scumpă ţară românească, realizare pe marginea căreia însuşi profesorul se va pronunţa cu o oarecare modestie, dar şi mândrie: „Fără a pretinde că sunt un bun poet-traducător, am încercat să traduc poemul Scumpa ară românească în limba lui Voltaire. Este un poem profund impregnat de suflare patriotică i spiritualitate naională, care mi-a atins strunele sufletului‖. Ne rămâne doar să subliniem despre „osânda‖ a cărui final „încununează opera‖, meritând toată admiraţia şi aprecierea noastră şi îndemnându-l şi pe cititor să se delecteze de unul la unul cu acest text:


Scumpă ţară românească


Scumpă ţară românească,
Cuib în care ne-am născut,
Câmp pe care s-a văzut
Vitejia strămoşească,
Scumpă ţară românească,
Te salut!
Şi-a mea frunte ţi se-nchină
Ca-naintea unui sfânt,
Căci, deşi copil eu sunt,
Inima de dor mi-e plină.
Să te văd mereu regină
Pe pământ.
Să ai viaţă de vecie,
Să sporească-al tău popor;
Sub stindardul tricolor
Să nu vezi decât frăţie,
Şi-atunci, dac-o fi să fie,
Pot să mor!

Cher pays roumain 

Cher pays roumain,
Nid où nous sommes nés,
Champ de lutte musclée
Des ancêtres braves et sains.

Cher pays roumain,
Salut, ma belle cité !
Et je te prie, nation roumaine
Comme je prierais les saints
Moi, enfant qui craint,
Mon âme de nostalgie est ple
J‟aimerais te voir toujours reine 

Sur la terre, le lieu divin.
Que ta vie soit éternelle
Et ton peuple prospè encore; 

Sous l‟étendard tricolore
Et dans l‟amour fraternel,
Si Seigneur l‟appelle
Elle peut venir, la mort!


De menţionat, că dl Ghenadie Râbacov face referinţă şi la textul unui mare prieten al basarabenilor, pe care îl citează, şi anume editorul şi directorul revistei „Gând românesc‖, dl Virgil Şerbu Cisteianu cu: George Coşbuc i Academia Română. In: Gând românesc, Revistă de cultură, tiini artă, nr. 12 (282). Alba Iulia: Editura „Gens Latina‖, 2016, pp. 26-34. Acest om de cultură, înflăcărat patriot de la Alba Iulia a fost prezent la conferinţa noastră prin acest articol reprezentativ, fapt pentru care îi transmitem pe această cale recunoştinţa noastră şi toată preţuirea pentru talentul său, inclusiv cel de mare poet, în continuare propunându-vă un mic fragment din lucrarea respectivă: „Mişcarea literară de la Tribuna a dus la cristalizarea poziţiei lui Coşbuc faţă de literatură, în direcţia interesului către folclor, ca bază a literaturii culte, şi către limbajul popular, orientată, în esenţă, spre idealul restabilirii unităţii culturale a poporului român. Timpul petrecut aici s-a dovedit a fi cel mai rodnic din activitatea sa. Munca în redacţia Tribunei, alături de I. Slavici, I. Bechnitz, de Septimiu Albini, Nicolae Popea toţi oameni cu o serioasă cultură, a însemnat o adevărată şcoală literară. [...] „Gheorghe Coşbuc, înzestrat din belşug de către firea cea darnică, s-ar fi ridicat în toate împrejurările deasupra contemporanilor săi, n-ar fi ieşit ceea ce a fost dacă nu şi-ar fi croit lucrarea vieţii în mijlocul acestor oameni cu cultură generală, care toţi erau scriitori. Anii petrecuţi în redacţia Tribunei sibiene (1887 - 1889) vor culmina cu apariţia poemului Nunta Zamfirei, un poem - spectacol admirabil, care a impresionat chiar şi pe Titu Maiorescu. Cu Nunta Zamfirei George Coşbuc sa impus definitiv în atenţia cititorilor şi a criticilor de peste munţi, fapt care ia creat aureola de mare poet. Şi tot cu ea s-a impus mai întâi şi la Bucureşti, după ce fusese publicată în Convorbiri literare, în martie 1890.‖ “Poetul George Cobuc: determinarea algoritmilor valorici ai spectrului de trăiri” astfel şi-a intitulat lucrarea Lidia Grosu, semnatara acestor rânduri, poetă, critic literar, care a insistat în mod deosebit pe unele dintre fugarele, dar nu şi fulgurantele gânduri de măreţie pentru acel care a fost şi rămâne poetul din judeţul Bistriţa-Năsăud: „George Cobuc, la ce-a de-a 150-ea aniversare din ziua naterii, ne propune actualiatea operei sale ca pe o soluie la ceea ce se întâmplă într-o societate bulversată, dezmembrată, dezechilibrată i ne susine înălarea prin valorificarea cu discernământ i inspiraie a acestei moteniri literare pe care ne-a lăsat-o cu ferma convingere că a contribuit în măsura în care şi-a propus-o pentru a fi ascultat şi auzit de către generaţiile viitoare, întru evitarea unei capcane a dezlânării noastre definitive ca societate, ca naiune. Cadrul imens pe care i-l propune între tăcerea cuminte i absurdul descompunerii într- o moleeală neiertătoare stagnantă este spectrul de trăiri, al căror algoritmi valorici sunt determinai de temperatura maximă a descătuării fiinei omeneti i a excelării simului de libertate până la zbor, simţind cu tot interiorul mândria pentru curgerea în fiinţă a izvoarelor:
În febleea pentru înregistrarea recordurilor vitejiei trecutului şi racordarea lor la calităţile din toate timpurile ale creştinului întru meninerea strălucirii acestuia în razele paradisiace, eul înalţă psalmi încântării, testând adâncimile milenare: „Avem o mândră ară / Prin timpi de jale-amară / Strămoii se luptară / S-o scape de stăpâni. / Azi singuri noi, românii, / Suntem în ea stăpânii,Sus inima, români! / O lege- avem străbună / Prin veacuri de furtună / Ea n-a putut s-apună / Strivită de păgâni. / Ne-a fost Cel-Sfânt tărie / i-n veci o să ne „Zimbru i vultur i leu păgânul / Patria i dreptul meu. / i va fi românul

fie: / Sus inima, români! / În ara românească / De-a pururi să trăiască / Credina strămoească / i graiul din bătrâni. / Spre Domnul ării gândul / De-a pururi noi avându-l, / Sus inima, români!( SUS INIMA)
n discursul său cu titlul George Cobuc de la poetul seratelor colare la clasicul literaturii române”, poetul, profesorul şi compozitorul Mihai Doloton a subliniat următoarele: „George Cobuc rămâne cel mai fidel fiu al poeziei populare româneti, opera sa reflectând împrejurările îmbelugate ale vieii rurale, ale satului, ca mediu excelent de concentrare i păstrare a valorilor naionale. Considerat, pe bună dreptate, revoluionarul poeziei româneti, poetul are idealul său- satul acolo unde, pictural, viaa în diversitatea ei devine sens i valoare. Poezia sa rămâne actuală datorită plasticităii i originalităii sale, rima, versul bogat având menirea sfântă de a seduce prin privelitile pitoreti i linitea ce te captivează – o armonie perfectă a unui univers i a cărui parte se simte orice cititor‖.
Dragoste pentru poetul plecat în eternitate a manifestat şi scriitoarea Maria Tomiţă Corini, dedicându-i următoarele rânduri de neşters, inclusiv cele de poezie: „
Creaie poetică îmbrăcată în obiceiuri, ritualuri, cu vocea distinctă a apărătorului de ară i de neam, poetul George Cobuc a stat la căpătâiul ărănimii criindu-le înelepciunea pe filă. ‖Filozofi i plugari,
‖Nunta Zamfirei‖, ‖El-Zorab‖,‖Lângă leagăn‖, ‖Moartea lui Fulger‖ – în toate- aceste lucrări adevărul e un stindard. Marele poet a cules sublimul, metaforizându-l continuu i devenind cu nume de lumină în univers. Pagina lui rămâne deschisă pentru fiecare doritor de a o citi...
PAGINA E DESCHSĂ, Geore Cobuc
Pagina deschisă, George Cobuc,
Toamnăde-atunci itoamnăde-acum,
Aduci primăvară în timp, deteptare
i fructul tău hrană e i alinare
O sută cincizeci ! Îi adun... Mă seduc
Prin toi eti valoarei, George Cobuc!

Atente la creaţia acestui poet au fost şi studentele anului ale Facultăţii Ştiinţe Economice, membre ale cercului ştiinţific condus de lector superior USM Margareta Bradu, care s-au prezentat cu un recital de poezie din opera clasicului, dar şi cu unele comentarii ce merită a fi citite şi valorificate de către cititori, după cum urmează:
Diana Sclifos:
„Noapte de vară‖ este poezia care trezeşte în fiecare dintre noi dorul de copilărie, de ară, de linitea serii, de zilele în care ateptam apariţia lunii ce prinde în mreaja ei dorul, cu mereu semnificaţia de taină încă nedescoperită...‖;
Stratulat Alina: „ George Cosbuc... Eterna noastra pasare! În poezia "Poetul" sunt dezvăluite sentimente ale omului marcat de creaie , al cărui destin este creaia i a cărui menire este cea de a atinge culmile desăvâririi în creaţie...‖;
Valeria Vîbornova: “M-a captivat tilul mai întîi ''Copila, tu crede poeii ce scriu..'' Lecturând acest poem, am dezvăluit o adevărată taină în mesajul lui: fiecare cuvînt comportă o valoare majoră a POEILOR adevarai...‖;
Maria Nicolaescu: „Poezia ―Lupta vieţii‖ mi-a transmis o enormă doză de curaj, realizând, în acelaţi timp, că viaţa este o luptă crâncenă, iar pentru repurtarea unei victorii este nevoie de muncă, dîrzenie, dragoste, speranţă, credinţă...‖;
Aura Guila: “Poezia "Mama" reliefează toate sentimentele sufletului matern, acesta fiind un pilon de rezistenă a stării de dor, care ne face să contemplăm asupra ideei veniciei bunătăii – calitate pe care o posedă necondiţionat doar mama...‖;
Cristina Ghimpu: „Dintre multele preferatele versuri, am ales- pe una de zile mari şi pentru fiecare zi – cea cu titlul „Patria Română‖ – prin care retrăieşti sentimentul de dragoste şi veneraţie al poetului faţă de Patria şi neamul din care făcea parte, regăsindu-se, iar noi descoperindu-l astăzi o identificare cu acesta şi prin prisma poeziei „Poetul‖: „Sunt suflet din sufletul neamului meu / Şi-i cânt bucuria şi-amarul...‖;
Cristina Visileac: „Concludentă când este vorba de transmiterea unui mesaj divin, poezia „Duminica‖ este o avertizare directă întru a păzi cu sfinţenie cea de-a şaptea zi a săptămânii şi a respecta odihna omului întru cinstirea Domnului spre binele tuturor...‖
Poeta Svetlana Grigoriev a venit la această conferinţă cu gânduri luminoase despre poet, brodându-le cu migală şi măiestrie în propriile versuri, cu titlul „Talente, talente, diverse talente: „Talentul te inspiră.../ Talent prevestitor... / Talentul ce provoacă / Un dor sfâşietor... . / Talentul din culise / Schimbând mereu mănuşi... / Talentul care pierde... / Deschide alte uşi... / Sunt deghizate cuiburi / Talente ce urăsc... / Ating desăvârşirea / Talente ce iubesc... Talentul care naşte, / Aspiră viitor... / Parcurg eternitatea / talente ce nu mor”
Publicul select s-a delectat la gradul superlativ, trăind poezia într-un mod fascinant transmis doar de un asemenea actor talentat precum Sandu Aristin Cupcea, unicul deţinător al titlului „Omul -spectacol‖, acordat la unul din concursurile internaţionale organizate la Bucureşti, care a prezentat un recital de poezie patriotică din repertoriul său, inclusiv din George Coşbuc. Aşijderea, o notă impresionantă a transmis prin recitalul de muzică cu tentă patriotică românească şi compozitorul, cantautorul Valeriu Mocanu, bucurându-se de aplauzele merituoase ale celor prezenţi.
Dna Angela Zelinschi, şef oficiu, care organizează diverse
activităţi interesante în cadrul Bibliotecii „Liviu Rebreanu‖, a supus unui comentariu poezia
Patria noastră, exprimând mândria pentru poetul-nemurire George Coşbuc.
Dna Valentina TÎRA, bibliotecară, a vorbit despre George Coşbuc: –o prezenţă notorie în colecţia Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu”, dar în special a accentuat despre multitudinea cărţilor ale acestui autor care sunt o mândrie a rafturilor Bibliotecii „Liviu Rebreanu‖, acest fapt datorându-se punţilor cultural-spirituale şi colaborării frumoase de ani, cu municipalitatea reprezentată de personalităţi marcante din Bistriţă Năsăud cu o continuă receptivitate şi deschidere când este vorba de a contribui la îmbogăţirea cu carte românească a bibliotecilor din Chişinău.
Surpriza cea mare, la încheierea lucrărilor acestei manifestări, a fost lansarea de către dna Natalia GHIMPU, şef interimar al Filialei "Liviu Rebreanu" a revistei electronice a Bibliotecii „Liviu Rebreanu‖, intitulată "Bibliofilie: formula valorilor, şi dedicată în exclusivitate poetului George Coşbuc, cu inserarea pe paginile ei a tuturor comunicărilor, gândurilor, comentariilor pe marginea operei autorului, dar şi a unor poeme de rezonanţă a acestuia, ce exprimă votul nostru de încredere pentru valorificarea continuu a moştenirii literare pe care ne-a lăsat-o această personalitate marcantă a literaturii române. Foto sus: O parte din participanţii la conferinţă 
Foto jos: imagini din timpul conferinţei 

,,Coşbuc e primul poet pe care-l dă Ardealul literaturii româneşti. Ardelean a rămas toată viaţa. Până şi în graiul viu păstra o notă ardelenească,m particulară, care îi şedea bine. Aici în ţară dragostea lui a fost pentru cele şase milioane de ţărani. Simţea o paternitate profundă cu dânşii... A răsărit deodată, fără să-l ştie nimeni, fără să facă ucenicia cafenelelor şi bisericuţelor bucureştene. Şi a biruit împiotriva tuturor celor scufundaţi în i9nimaţii şi neputinţe. A adus lumină, sănătate, voioşie. Scrisul lui Coşbuc trăieşte şi va trăi cât va trăi neamul românesc” 


LIVIU REBREANU 

,, Coşbuc este nu numai un desăvârşit tehnician, dar nu rare ori şi un mare poet, mprofund original, vizionar, cu accent ardelean evident, al mişcărilor sufleteşti sempiterne. ” 


GEORGE CĂLINESCU

,, Întreaga operă poetică a lui George Coşbuc este dominată de echilibru şi optimism care cuprind domenii fundamentale ale spiritului românesc; natura, iubirea, evenimentele din viaţa satului, revolta social, trecutul de luptă al poporului nostru, ,, durerea şi amarul” fapt pentru care se înscrie printre cele mai apreciate şi îndrăgite valori clasice ale literaturii române.” 


VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

GEORGE COŞBUC 
PĂMÂNTUL UITĂRII 


Acesta-i un cântec de bard ostenit, 

De bard din pământul uitării.
Strămoşii-mi acolo pe stâlpi de granit
Cu albe portaluri un templu-au clădit
De marmură-n marginea mării.

Să-l aibă nepoţii prin veacuri de-acum 

Spre-a lor şi spre-a noastră mărire!
Dar mută veni nepăsarea pe-un drum,
Iar pe-altul stârni înecătoru-i samum
Atotucigaşa hulire.

Azi templu-i ruină; prin curţile lui
Culcuşuri îşi caută cerbii,
Prin mândrele ganguri scot viezurii pui,
Se joacă pe lespezi de altare ale lui
Şopârle tăcute-ale ierbii.

Cu galbene oase-ale moşilor mei
S-amestecă în praful cărării
Strivite statui ale marilor zei.
Azi râdeţi, şi vai, cum veţi plânge, o, mişei,
Cu hohot la ziua-nfruntării!

Dar noaptea din frântele marmure răsar
Luciri ca de fulger, şi şoapte:
Stau jalnicii zei la ruine, şi par
Cuprinşi de mânie şi galbeni de-amar
Şi zboară cu vaiuri prin noapte.

Şi iese-al lor bard şi s-aşează plângând
Pe-o piatră sub zidul de-afară,
Şi cântă şi plânge, ghitara bătând,
Iar alba lui barbă ca râul curgând
Se-mprăştie peste ghitară.

Prin lanuri obsiga şi sterpul odos
Şi-n pieptul lor inimi nebune!
Batjocura-i astăzi al nostru prinos.
Ei uită, voind, cu ce trudă i-am scos
Din jalnica morţii genune!

Ascultă proroci ai minciunii, şi plini
De-al lor o nebună-nvrăjbire,
Le-alunecă gândul spre zeii străini,
Fac neamului nostru cunună de spini:
Spre-a lor şi spre-a noastră mărire!


Eu nu mă voi plânge nepoţilor tăi,
Pământule sfinte-al uitării!
Desfă-te tu singur şi-nghite pe răi,
Căci iată-i pe toate gătitele căi
Răsar conjuraţii pierzării!