25 noiembrie 2015

18 noiembrie 2015

POETUL LUCIAN BLAGA: FILOSOFIA IUBIRII

   Intenţia mea cu această, poate nu nouă, în ansamblu, dar totuşi nobilă încercare de reevaluare, din perspectiva filosofiei iubirii, a creaţiei poetului român Lucian Blaga este şi o expresie a tentaţiei sesizării propriei lumini, descoperind, printr-o activitate intelectuală, că duelul cu ambiţia ar stimula prefigurarea ipostazei de “donator de sânge la spitalul cuvintelor” (definiţia aforistică a scriitorului îi aparţine lui Lucian Blaga, “Elanul insulei”,1977), dar şi materializarea unui alt gând profund al autorului în favoarea descoperiri noastre interioare, ca imbold la perfecţiune: Lupta reuşeşte mai ales acelora care iubesc mai mult lupta decât succesul (1). Evadarea în dimensiunea Lucian Blaga – un univers larg, cu o densitate a culorilor bucuriei a căror „prizonierat” îţi stimulează calitatea de filosof al zilei, când este vorba de cucerirea nemărginirii, cu îndemânarea celui “străbătut de-avânt (“ C-o mare de îndemnuri şi de oarbe năzuinţi / în mine / mă-nchin luminii voastre, stelelor, / şi flăcări de-adorare îmi ard în ochi, ca-n nişte candele de jertfă. (Stelelor)) şi cu ponderea la iluminarea întru înţelegerea propriei existenţe, aşadar şi celei a unei lumi, întru umplerea golurilor cu produsul unei veritabile conştiinţe asumate ce ar stopa surparea liniştei cu exces de durere (Un vânt răzleţ îşi şterge lacrimile reci / pe geamuri. Plouă. / Tristeţi nedesluşite-mi vin, dar toată / durerea, / ce-o simt, n-o simt în mine, / în inimă, /în piept, / ci-n picurii de ploaie care curg... / Şi altoită pe fiinţa mea imensa lume cu toamna şi cu seara ei / mă doare ca o rană. / Spre munţi trec nori cu ugerele pline. / Şi plouă (Melancolie) ar fi o susţinere a probei la măiestria de a capitula în faţa acestui mister şi a ceda inspiraţiei, detaliu semnificativ întru a dezvălui exaltarea sufletească intens trăită („...Poeziile lui Blaga sunt bucăţi de suflet, prinse sincer în fiecare clipă şi redate de o superioară muzicalitate în versuri care, frânte cum sunt, se mlădie împreună cu mişcările sufleteşti însele”) (2)şi a o împărtăşi întru aplanarea unui conflict cu propriul sine supravegheat, sub auspiciul notelor criticii literare, de prospeţimea gândului în toată expresivitatea, pe agenda de azi, ca şi pe cea de ieri, deşi s-au împlinit mai bine  de 130 de ani de la naşterea scriitorului: “Suflu liric autentic”(3),  poetul Lucian Blaga a rămas să se remarce prin “beţia dionisiacă, declanşată pe scară cosmică, (care ) este expresia - în plan imaginativ - apetitului tineresc de viaţă, reprimat în ordinea empirică” Criticul va aprecia în continuare ipostaza autorului de  „vizionar ce trăieşte problematizând” (4) („Lumina și păcatul, / îmbrățișîndu-se, s-au înfrățit în mine-ntîia oară / de la-nceputul lumii, de cînd îngerii / strivesc cu ură șarpele cu solzii de ispită, / de cînd cu ochii de otravă șarpele pîndește / călcîiul adevărului să-l muște-nveninîndu-l” (Pax magna)), eul sugerând că omul este ispitit de o „aderare”, niciodată prevăzută, la păcat, în cadrul căreia lumina, strâmtorată de lanţul ispitelor, pretinde, pe cât e posibil, recuperarea spaţiului meritat în sufletul omenesc.
   Filosofia presupunând  mereu apariţia unor frecvente întrebări pe seama unor răspunsuri la întrebările anterioare, creaţia  lui Lucian Blaga este o sursă inepuizabilă de interpretări ale textului ce permite dezvăluirea continuă a unui conţinut valoros de idei anunţat în chiar cadrul unei „tăceri abisale de peste ani” ce ar fi spartă de căderea, cu rezonanţă, a roadelor mult aşteptate din pomul vieţii (”Ades un zgomot surd mă face să tresar./ Să fie paşii sprinteni ai iubitei mele, / sau e moartă şi ea / de sute de mii de ani?/ Să fie paşii mici şi guralivi ai ei, / sau poate pe pămînt e toamna / şi nişte fructe coapte-mi cad mustoase, grele, / pe mormînt /  desprinse dintr-un pom, care-a crescut din mine?”(Gândurile unui mort)) întru o redescoperire a rostului vital al omului de creaţie ce i-a asigurat o ţinută demnă în albia semnificativului „a fi” prin prisma sentimentului a iubi viaţa (“...rostul iubirii  este să restabileşti pentru o clipă haosul iniţial din care să se nască o lume nouă...” (Lucian Blaga)) până la sacrificiu, continuând edificarea „Coloanei...” lui Brâncuşi: „Sapă, frate, sapă, sapă / până când vei da de apă. / Ctitor fii fântânilor, ce / gura, inima ne-adapă. / Prinde tu-n adânc izvoare – / de subt strat stihie blândă. / Să se-aleagă din argilă / ochiuri lucii de izbândă...”.(Sapă, frate, sapă, sapă)
   Reconsiderat ca evadare în metafizică, spaţiu în care eul devine o rezonanţă a fiorilor  în dorinţa de cercetare a infinituluiu fenomenelor uluitoare iremediabile ale lumii şi de exprimare inedită a limbajului acestora (Soarele în răsărit / –de sânge-şi spală-n mare / lancile, cu care a ucis în goană noaptea  /ca pe-o fiară. Eu / stau pe ţărm şi / – sufletul mi-e dus de-acasa. / S-a pierdut pe-o cărăruire-n nesfârşit şi nu-şi gaseşte / drumul înapoi (La mare), acest mistic zbor al poetului Lucian Blaga se anunţă ca o raportare la o realitate trăită cu efervescenţă de către un ostatec al iubirii – sentiment ce este ţesutul  fin dintotdeauna al fiinţei umane: „Iubeşti - când simţiri se deşteaptă / că-n lume doar inima este, / că-n drumuri la capăt te-asteaptă / nu moartea, ci altă poveste” (Iubire). De altfel, criticul literar , academician Mihai Cimpoi, referindu-se la filosoful Lucian Blaga va consemna următoarele: „Conştiinţa umană se manifestă în două orizonturi: cel al lumii concrete şi cel al misterului, acesta determinând  şi calitatea omului de creator de valori, înzestrat cu darul de a converti misterele în metafore revelatorii şi în tipare abisale”(5) De fapt, ideea: „ Conştiinţa umană trăieşte într-un climat de valori spirituale, iar filosofia s-a străduit aproape întotdeauna să elucideze substratul şi natura acestor valori” (6) îl va conţine atât pe poetul, cât şi pe filosoful Lucian Blaga, proiecţia eului fiind în toate cazurile cea a înseninării clipei cu aplicarea sinesteziei – tehnică literară ce presupune transpunerea metaforică a datelor unui simț în limbajul altui simț. Un exemplu elocvent în acest sens este poemul „Linişte”, în care energia este recepţionată ca sunet (Atâta linişte-i in jur de-mi pare că aud / cum se izbesc în geamuri razele de lună), Eugen Lovinescu descriind acest procedeu în felul următor: „...Pentru a reda impresia liniştei, el cel dintâi a auzit zgomotul razelor de lună bătând în geamuri. Imaginea nu este unul din elementele poeziei lui Lucian Blaga, ci pare poezia lui însăşi” (7). De fapt şi în continuare vom observa această împletire a simţurilor când timpul trecut devine conturul nu doar văzut, ci trăit şi venerat de un prezent („... În piept / mi s-a trezit un glas străin / şi-un cântec cântă-n mine-un dor, ce nu-i al meu / Se spune, că strămoşi, cari au murit fără de vreme, / cu sânge tânăr încă-n vine, / cu patimi mari în sânge, /  cu soare viu în patimi, / vin, / vin să-si trăiască mai departe / în noi / viaţa netrăita (“Linişte”)), distingerea vocilor generaţiilor, ca organism viu, constituind mărturia că numai astfel poate fi declarată instaurarea armoniei în cadrul evaluării/aprecierii nivelului rezonanţei între ceea ce a fost şi impactul ei pozitiv acupra a ceea ce este, specificat ca determinant al Universului Iubirii şi raportat la sufletul omului pe care filosoful Lucian Blaga îl va recunoaşte ca lume a lui Dumnezeu: „Cele mai minunate cuvinte, ce-au fost rostite cândva pe pământ, sunt: Împărăţia lui Dumnezeu nu vine ca înfăţişare externă. Nici nu poţi zice , că este aici sau dincolo, – căci, iată, Împărăţia lui Dumnezeu este în voi înşivă. Orice reformă radicală religioasă trebuie să purceadă din cuvintele acestea. Să nu pornească oare şi la noi – tot de aici?” (8) O astfel de gândire nobilă îl selectează pe poet ca reacţie de condensare dintre idee („Acesta-i drumul tău, mi-au zis părinţii, / porneşti din văi s-ajungi în slava minţii...”(Anii vieţii)) şi clipe-instantanee trecute prin fibra fiinţei („Prin anul lung, ah, lung, de altădat / de-abia iubirea m-a întemeiat. (Anii vieţii)), al căror produs valoros este sentimentul – deloc accidental – al iubirii, cu alura metaforei ce implică o pondere religiozităţii creştine prin a-i asigura calitate vieţii prin viaţă: „Iubeşti – când simţuri se deşteaptă / că-n lume doar inima este, că-n drumuri la capăt te-aşteaptă / nu moartea, ci altă poveste”(Iubire).
   Aşadar, concentrare totală la ceea ce numim viaţă, cu toate aspectele  ei de mister(“Eu nu strivesc corola de minuni a lumii / şi nu ucid cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc /  în calea mea /  în flori, în ochi, pe buze ori morminte...” (Eu nu strivesc corola de minuni a lumii)), Lucian Blaga este un descoperitor de sensuri şi un  erudit predicator , dar nu numai ca specialist al domeniului profesat – filosofie, noţiune ce conţine sintagma philia – iubire; sophia – înţelepciune, adică  iubire de înţelepciune” – în calitatea sa  de absolvent al Facultăţii de Teologie din Sibiu (1917), al Facultăţii de Filosofie de la Universitatea din Viena (1920) şi de profesor angajat la Catedra Filosofia Culturii a Universităţii din Cluj-Napoca, ci şi de cea de trăitor al sentimentului autentic de bun creştin, biblia rămânând simbolul credinţei cu cel mai profund tratat de iubire trăit în imensitatea ce va conţine viaţa autorului ca pe o cea mai elocventă enigmă despre enigme care rămâne şi al cărei sens îl interpretează: “Cu cât lămurim printr-un fenomen sau printr-o lege mai multe enigme, cu atât devin ele însele mai enigmatice: aş vorbi în privinţa aceasta foarte bucuros despre un principiu al conservării enigmelor "(9)
   Deja prin însuşi titlul primului volum de poezie – “Poemele Luminii”(1919) –  Lucian Blaga se anunţă un mesager al calităţilor profund umane pe care le promovează în cadrul actului de creaţie, trăind uluirea de fiecare dată ca pentru întâia oară, parte a axei vieţii fiind veneraţia originii, dar şi valorificarea tainei ce o înconjoară şi care e o deschidere cu alte semne de întrebare care provoacă definirea  mereu total indefinită, fiecare răspuns fiind mereu o destrămare a întunericului în sute de întrebări născătoare de lumină: “...Lumina altora / sugrumă vraja nepătrunsului ascuns / în adâncimi de întuneric, / dar eu, / eu cu lumina mea sporesc a lumii taină – / şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna /  nu micşorează, ci, tremurătoare, / măreşte şi mai tare taina nopţii, / aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare / cu largi fiori de sfânt mister şi tot ce-i neînţeles /  se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari /  sub ochii mei –  / căci eu iubesc /  şi flori şi ochi şi buze şi morminte”(Eu nu strivesc corola de minuni a lumii...). Radiografiere a cunoaşterii lumii cu recunoştinţa  pentru “stropul din lumină” care este (“Lumina ce-o simt / năvălindu-mi în piept când te văd, / oare nu e un strop din lumina / creată în ziua dintâi, / din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?”(Lumina)), eul polemizează pe seama “setei de lume şi soare”  în viaţa cu cele “trei feţe” ale omului (“Copilul râde: / "Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!" / Tânărul cântă: / "Jocul şi înţelepciunea mea e iubirea" / .Bătrânul tace:"Iubirea şi jocul meu e înţelepciunea".(Trei feţe), toate semnificative şi uneori trăite concomitent( “Sunt ca o moară lângă râu. / Obişnuitu-s-a gândul / să doarmă în mine / vârste de-a rândul” (Moara), dar pledând totuşi pentru păstrarea consecutivă în fiecare dintre aceste dimensiuni pe cea a copilului, acesta realizând inspectarea păstrării calităţilor, ca reglor al seismelor psihologice, într-o lume de vis intangibilă, cu simbolul inocenţei, cuminţeniei şi al invenţiei şi cu rolul de suveran asumat inconştient al situaţiei în care Dumnezeu este neglijat, declarându-L „locuitor” al sufletului uman în afara oricăror remize: “O,  vreau să joc, cum niciodată n-am jucat! / Să nu se simtă Dumnezeu /  în mine / un rob în temniţă – încătuşat” (Vreau să joc).
   De “un lirism intens, extatic (…) care atinge vibraţia copleşitoare a pânzelor lui Van Gogh” (10), poezia lui Lucian Blaga, ( Traduc întotdeauna. Traduc / / în limba românească / un cântec pe care inima mea / mu-l spune îngânat, suav, în limba ei (Stihuitorul)), “veşmânt în care ne îmbrăcă iubirea şi moartea”, poartă un ecou al intraductibilului, sonorizat mereu de un dictat al inimii: “Când fiecare celulă din noi devine o inimă, atunci suntem bolnavi. Dar numai iubirea ne încearcă în acest chip” (Lucian Blaga, Elanul insulei). De altfel, critica literară, în persoana lui Daniel Dragomirescu, îi va atribui lui Lucian Blaga afinităţile sale cu expresionismul austro-german de care a fost influenţat în timpul studiilor, combătând astfel ideea lui E. Lovinescu de a se fi aflat sub zodia impresionismului francez(11). Prin urmare, iIubirea îşi poartă antetul său în multiplele imagini asociate ce se interpătrund în creaţia acestui autor: Dumnezeu-iubirea / iubirea- Dumnezeu; Dumnezeu-lumina / lumina-Dumnezeu; Dumnezeu-cuvântul / cuvântul-Dumnezeu, dar şi femeia-lumină (“În curând n-o să mai pot bea nimic. În curând n-o să mai pot mânca nimic. Căci femeia pe care o iubesc schimbă în lumină tot ce atinge”(din Elanul insulei(1977)), femeia-cuvânt (“Un text şi-o melodie / e iubita mea / cuvânt acoperit de cântec, / cuvânt ce nu-l pot descifra...”), ipostaze coagulate în acest “Ermetism” şi favorizate de aceeaşi aureolă a codificării / decodificării prin alte cifruri neanunţate ale înţelesurilor lumii, ce se încadrează în formulele anterior menţionate pentru care autorul păstrează şi un pretext: “Când Dumnezeu se îndrăgosteşte de-o creatură sau fiinţă, privirea Sa stăruie asupra lor, ca "frumuseţe" a lor” (Elanul insulei). Este poate cea mai concludentă idee în opera lui Lucian Blaga  că tot ce este frumos este iubire şi poartă chipul lui Dumnezeu. Dacă facem trimitere la afirmaţia lui Einştein în “Scrisoarea secreta catre fiica sa Lieserl” –  “Iubirea este Lumina, care ii lumineaza pe cei ce o ofera si o primesc”(12) – vom conchide următoarele: fără a-l cunoaşte pe Lucian Blaga, autorul teoriei probabilităţilor i-a ofeit un loc de veci printre semănătorii de lumină. Valorificând această energie de-a lungul scurtei sale vieţi, poetul- filosof, prin aspiraţia sa către iubirea prin cunoaşterea Creatorului, şi-a meşterit inedita icoană cu chipul Cuvântului, adică cu cel al Iubirii pentru Dumnezeul din sufletul său, predispus a fi cel al lumii întregi. Intuitiv conştientizând că “Dumnezeu este iubirea, iar rodul acestei iubiri este cosmosul paradiziac” (13), în zborul metafizic, cu excelenta calitate de traducător al limbajului simţurilor în ipostază de sinesteziolog, Lucian Blaga ne invită la masa rotundă a eternităţii operei sale ce ne îndeamnă la o continuă cugetare într-un drum infinit al anotimpurilor fără a le neglija asupra a ceea ce suntem şi cine ne dorim să fim: “A cunoaşte. A iubi. Înc-o dată, iar şi iară, / a cunoaşte-nseamnă iarnă, / a iubi e primăvară”(Primăvara)
Referinţe bibliografice:
1. Blaga, Lucian. Pietre pentru templul meu, 1920, http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Lucian+Blaga&d=Pietre+pentru+templul+meu
2. Iorga, Nicolae. "Rânduri pentru un tânăr", // Neamul românesc, 1 mai 1919 http://romanianliterature.tripod.com/ro/blagacrit.html)
3. Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Ed. Minerva, a.1988
4. Micu, Dumitru. Lirica lui Lucian Blaga.- Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967;
5. Cimpoi, M. „Destinul valorilor” // „Literatura şi arta, 14 mai, 2015, p. 4.
6. Blaga, L. „Trilogia valorilor”, Bucureşti, 1976
7. Lovinescu, E. „Critica şi literatura IV, Sburătorul literar. I, 22,11 febr.,1922, http://romanianliterature.tripod.com/ro/blagacrit.html
8. Blaga, Lucian. Pietre pentru templul meu, http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Lucian+Blaga&d=Pietre+pentru+templul+meu
9. Blaga, L. Opere.,- Chişinău,1995
10. Crohmălniceanu, Ov. S.,Literatura română între cele două războaie mondiale”, vol. II, Ed. Minerva, 1974)
13. Biţă Bonea, Filosofia iubirii desprinse din paradisul pierdut, 10 Iulie 2011, http://ziarullumina.ro/filosofia-iubirii-desprinse-din-paradisul-pierdut-8075.html
14. Blaga, L. Opere.,- Chişinău,1995, v.1-4
15. Blaga, L. În marea trecere, Chişinău, Ed. Litera, 1997
Lidia GROSU, poetă, cercetătoare

12 noiembrie 2015

SĂ CUNOAŞTEM UNIUNEA EUROPEANĂ

   
   De data aceasta, în cadrul Proiectului „Călător prin Europa”, moderatoarea Ana Creţu le-a propus elevilor de la Liceul „George Călinescu”, diriginte Adrian Gorincioi, o călătorie virtuală în una dintre cele mai dezvoltate state europene (din cele 7 ale lumii) – Germania. Oferindu-le cuvântul, tinerii au demonstrat suficiente cunoştinţe întru a completa răspunsurile unul altuia la diverse capitole, inclusiv istorie, geografie, literatură, tradiţii, bucate naţionale. Un elev a subliniat următoarele: „Germania este o republică federală parlamentară alcătuită din 16 state, numite Landuri (în limba germană Länder)". Industria germană este una dintre cele mai dezvoltate din lume, care deţine o poziţie-cheie în exportul mărfurilor în cadrul Uniunii Europene şi menţine o multitudine de parteneriate strânse la nivel global. 
   Alt coleg a vorbit despre Germania ca ţară ce a contribuit la fondarea Comunităţilor Europene în 1957, care a devenit, în a. 1993 Uniunea Europeană cu Spaţiul Schengen, şi co-fondator al zonei euro din 1999. Germania este membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, NATO, OCDE etc. .    Cercetarea ştiinţifică şi tehnologică din Germania este recunoscută ca cercetare de vârf, la nivel mondial. La tema oraşele Germaniei, elevii au numit o listă a celor mai reprezentative, pitoreşti şi dezvoltate dintre ele, inclusiv: capitala- Berlin, Hamburg, Munchen, Koln, Francfurt pe Main, Essen, Bremen, ultima amintindu-le de povestea fraţilor Grimm – „Muzicanţii din Bremen”. Aici a intervenit moderatoarea, aducându-le la cunoştinţă că oraşul Bremen este înfrumuseţat de un monument inspirat al sculptorului Gerhard Marcks, care îi reprezintă pe cei 4 prieteni din basm – cocoşul, măgarul, câinele şi pisica – ce au sfidat prin curajul lor oroarea provocată de lumea oamenilor.
   Elevii au menţionat despre istoria, cultura bogată a Germaniei care a dat lumii numeroase personalităţi. Printre scriitorii cu renume, ei i-au clasat pe Hermann Hesse, Thomas Mann, Friedrich von Schiller, Herta Muller, Richard Wagner şi alţii. La întrebarea, dacă ar dori cineva să plece în Germania, mulţi au răspuns afirmativ, precizând însă că limba germană este una dificilă.

9 noiembrie 2015

Într-un dialog captivant cu scriitorul Emilian Galaicu Păun

   
  În cadrul întâlnirii de suflet cu scriitorul Emilian Gălaicu-Păun, pe marginea cărţii “Ţesut viu 10X10”, cititorii Bibliotecii “Liviu Rebreanu”, studenţi ai facultăţilor de Istorie şi Filosofie şi Ştiinţe Economice ale USM (cercul ştiinţific “Cercetare, inovare, competitivitate”, condus de lectorul Margareta Bradu, cu studenţii : Dan Marinciuc, Lidia Movileanu, Diana Florea, Gabriela Chetruşca, Ana-Maia Gonţa, Cătălina Spoială, Sabina Codreanu, Marta Banari, Adriana Jelea, Olga Cristea, Cristian Arser etc.), dar şi liceeni de la Liceul George Călinescu, însoţiţi de diriginta lor, poeta Ana Palade, profesoară de chimie, ardeau de nerăbdarea să facă un schimb de opinii, ca de la egal la egal, cu un scriitor prolific precum Emilian Gălaicu-Păun, suficient de încărcat cu daruri pe seama Cuvântului pe care îl venerează, adunând în palmaresul său pagini interesante, ce includ titluri şi conţinuturi de cărţi, nenumărate premii, printre care cel mai recent – Premiul Naţional în domeniul literaturii, ediţia 2015. De fapt, tinerii (5 dintre ei citiseră cartea, dar multe lucruri nu prea le-au înţeles şi aşteptau o explicaţie din partea autorului) se cam sfiau să vorbească, oferindu-i prilej autorului să încălzească, cu o bunăvoinţă aparte, atmosfera în mediul şi aşa benefic al cărţii, retrăind totodată, repetat, cele imortalizate în cartea pe care a scris-o timp de 14 ani. Printre altele a subliniat, că nu este o carte autobiografică. Dificilă ca înţelegere, o recomandă celor care au atins vârsta de 18 ani. Este o carte nu pentru fiecare, ci pentru acei care se regăsesc în citate semnificative pentru o epocă sau alta, pentru aceasta necesitând o documentare aparte întru a putea descifra cele scrise şi a le supune unor interpretări.
   Cartea este un produs al unei gândiri profunde a omului cu fire meticuloasă, care a trăit unele momente, a cunoscut personaje, - ce-i drept- fără nume – prin care se reflectă nişte atitudini, poziţii ce poartă sau nu culoarea timpului. În privinţa lecturii, autorul le-a sugerat că oricum nu ar fi citită cartea – de la început spre sfârşit, de la sfârţit spre început, de la mijloc sau capitole aparte ea îşi găseşte punctele de tangenţă şi poate fi înţeleasă. Culoarea albă a coperţii a fost interpretată de critica literară ca una de doliu (poartă acest simbol în mai multe culturi), dându-ne seama că sunt descrise nişte timpuri apuse, fără dorinţa autorului, dar şi a cititorului, de a mai reveni la ele. Scriitorul Emil Gălaicu-Păun, a răspuns la mai multe întrebări privind activitatea de creaţie. O întrebare interesantă ni s-a părut următoarea: “Sunteţi patriot?” , la care protagonistul, parafrazându-l pe Nichita Stănescu, a răspuns: “Sunt patriot al Limbii Române”. E şi firesc: cum poate răspunde un om de creaţie ce promovează cultura, dar nu simte sprijinul necesar din partea statului său, care nu mai investeşte ani de-a rândul în cultură, ştiinţă, învăţământ?
   Tinerii, foarte atenţi la cele ce se vorbea, ni se păreau intrigaţi de a face în continuare o călătorie în arta cuvântului pentru a se identifica cu acesta şi a se descoperi pe sine în diverse perioade descrise de autor (de la 1967 încoace, cu perindarea tuturor evenimentelor – proletariat, lupta pentru independenţă, victoria democraţiei şi “arderea” demnitarilor (cu sau fără demnitate?)în lupta pentru... propria îmbogăţire), dar şi a-l cunoaşte mai bine pe autor, care i-a atribuit Cuvântului rolul de personaj principal în noua sa carte “Ţesut viu 10X10”, lucru menţionat şi de critica de specialitate. 


27 octombrie 2015

CARTEA FRAŢILOR ROMÂNI DIN BISTRIŢA- NĂSĂUD

Naghiu, Iosif. Mâneca vântului  / Iosif Naghiu; – București: Eminescu, 1991 - 158 p.
   O parodie la arta scrisului.  O reprezentare a unei´„istorii prin romanul acestei istorii despre un „trecut  văzut prin ochii unui prezent indicibil, sau mai degrabă istorisit  cu niște ochi ațintiți (ai unui  zootehnician în stare de transă sau transpirație)”asupra unei instalații de tocare a hranei pentru porcine cu energia procurată prin panouri solare”.
Nu întârzie efectele satirice, prin care se accentuează atitudinea autorului când este vorba de responsabilitatea scrisului și delimitarea adevăratei arte de pseudoartă...


 Parva Săsărman, Traian.  La Bărăciuni / Traian Parva Săsărman; –Cluj-Napoca:  Limes, 2011 - 112 p.
   Un spectacol  cu actori măluțeni în distribuție , personaje reale  prin prisma cărora se perindă evenimente legate de viața rurală. E o  modalitate de a fi, a exista  într-un tot unitar cu „Decalogul” mereu  onorat în satul Măluţ prin susţinerea moralei sănătoase întru salvarea frumosului acestei lumi...

Vlașin, Gelu. Don Quijote rătăcitorul / Gelu Vlașin; – Cluj-Napoca: Eicon, 2009 -  208 p.
   O parodie la romanul Don Quijote de la Mancha. O călătorie într-un secol al vitezei în care tehnologiile informaționale îl transformă pe om în robot, autorul atribuindu-și rolul de mediator între  altruismul personajului lui Cervantes și a unei gândiri axată pe cunoașterea unei realități, cu stringentele-i probleme punctate de ochiul interior al omului în peste 50 de eseuri şi cu pretenția de a schimba câte ceva...


Flămând, Dinu. Opera poetică / Dinu Flămând (în 2 vol.); - Chişinău: Cartier, 2007 - 216 p.
   Volumele includ poezia lui Dinu Flămând, scriitor stabilit la Paris în 1999, este corespondent la
posturile de radio BBC şi Europa Liberă, iar din 1995 –redactor la Radio France Internaţionale.
Vibraţia unor  timpuri apuse cu reverberaţia acestora în actualitate. Gânduri rostite în ritmuri spasmodice ale trădării sau înălţării, despre cine eşi şi cum poţi fi: "Soseşti împodobit cu salamandre /  şi ţii reptila verde lângă buze, / atât de mult, că respiraţia spasmodic/ parcă izbind cu valuri verzi de sânge./ Iar pielea are gust de clorofilă/ cum iî adulmeci mersul/ şi-i destul/ c-o salamandră-n palmă să priveşti/ întreaga viaţă ce ţi se întâmplă/ La negândite, cum te-ntorci deodată/ spre cel ce tace. (Băiatul cu salamandra).
Oricum, dar nu poţi să râzi de „lacrimile atâtor decenii de râs”, pentru că  te urmăreşte un „rege Lear al cârpacilor pornit de acum/ spre plutonul de execuţie / Dai să-ţi scuturi mătreaţa, cerurilor de pe umeri, / dar trezeşti tot vechea durere ascunsă în oase… (Regele Lear în autostop).

Cotuţiu, Cornel. Scorbură în cuib / Cornel Cotuţiu; - Cluj-Napoca: Eicon, 2009 - 124 p.
   Culegere de nuvele, inspirate din realitatea trăită a scriitorului -  a omului pentru care viaţa este o profundă meditaţie, dar şi despre „Zile la începutul cărora şi la sfârşitul cărora, s-a iscat această întrebare” când este vorba de 2 generaţii la cumpene de ani…

Cotuţiu, Cornel. Douăzeci / Cornel Cotuţiu; - Bistriţa: Charmides, 2013 - 188 p.
   Antologie de proză scurtă. Cartea cuprinde schiţe, poveşti, nuvele, apreciate de însuşi Nicolae Steinhardt: „Norocul lui Cornel Cotuţiu stă în darul său de observator, în susţinuta atenţie cerută de urmărirea nuanţelor psihologice de extremă fineţe”…

Pintea, Ioan Pintea. Casa telarului / Ioan Pintea; -Bucureşti: Cartea Românescă, 2009 - 112 p.
   Poezia lui Ioan Pintea este o luptă între alb şi negru, între înger şi demon, între viaţa veşnică şi …ne-moarte. Orientează spre malul drept al râului vieţii întru o selectare a locului de veci al trăitorului pe Terra..

Pintea, Ioan Pintea. Mic jurnal discontinuu. Însemnările unui preot de ţară / Ioan Pintea; - Cluj-Napoca: Eicon, 2005 - 214 p.

   Aceste confesiuni vin să-l descopere pe un preot de ţară, Ioan Pintea, ca pe un trimis al Domnului cu spirit larg, care se regăseşte în cuvânt întru izgonirea din el a fraudei timpurilor. Vine şi cu cea mai frumoasă intenţie – cea de a cuceri cititorul prin calităţile de Om, acele care au constituit în lucrarea Domnului tendinţa de  menţinere în spaţiul Adevărului Suprem, indiferent de situaţie:
„Doi fii de preoţi exilaţi la Paris despre taţii lor.
Emil Cioran: „… nu eram prea fericit că tatăl meu era preot...”
Constantin Virgil Gheorghiu: „ Eram foarte mândru de tatăl meu”…

Măluţ, Mircea. Topografii Critice / Mircea Măluţ; - Cluj-Napoca: Eicon, 2004 - 128 p.
   Texte de analiză literară a creaţiei poetice a unor autori, inclusiv cea a lui Ioan Alexandru, A. E. Baconsky, Emil Botta, Ioan Caraion, Mircea Ciobanu, Ion Vinea ş.a.
Dâncu, Vasile. Simple propoziţii 1986-2000 / Vasile  Dâncu; - Cluj-Napoca: Dacia, 2001 - 80 p.
 „Simple (le) propoziţii” ale lui Vasile Dâncu constituie o călătorie poetică menită să descopere taina vieţii şi să imprime durabilitate esenţelor acesteia pentru ca finalul să pară un început: "…Ajuns în acel loc /nu-ţi mai aduci aminte/ de nicio umilinţă/ trăită anterior (Alt meleag).


Uiuiu, Alexandru. Ţara ascunsă, roman în fărâme(partea I) / Alexandru Uiuiu; - Bistriţa: Charmides, 2008 - 128 p.
   „Fie pâinea cât de rea -  tot mai bună-n ţara ta...” este mesajul romanului prin care se face distinct sufletul românesc,  cultivat la şcoala valorilor naţionale.

Băciuţ, Nicolae. Sacru şi profan în ţară sfântă.  Jurnal / Nicolae Băciuţ; - Târgu Mureş: NICO, 2006 - 152 p.
   Este vorba de un jurnal de călătorie ce include impresii ale autorului  Nicolae Băciuţ, prin care sunt dezvăluite noţiunile de „sacru” şi de  „profan” în cadrul al însuşi Pământului Făgăduinţei. Fără a distruge  ideea de mit,  pelerinajul realizat cu susţinerea Î.P.S. Andrei, Arhiepiscop Ortodox de Alba Iulia, este un îndemn din partea autorului de a ne pătrunde de descrieri reale întru a ne crea propria imagine despre locurile a căror denumire le rostim cu un fel de teamă, păstrând „încărcătura de sfinţenie” când este vorba de: Bethleem, Peştera Sfântă, Ierusalim, Muntele Măslinilor, Grădina Ghetsimani, Golgota, Nazareth, Marea Moartă etc....


Băciuţ, Nicolae. Anotimpul din colivie. Antologie / Nicolae Băciuţ; - Târgu-Mureş: Tipomur, 2006 - 578 p.
   Această antologie cuprinde poeme de aleasă stofă ale autorului Nicolae Băciuţ. Evitând singurătatea („Unde începe singurătatea / se termină poezia”(Despre singurătate), eul liric se alimentează din „trupul cuvintelor”(„Iubirea  mea nu are gură, / ea are trupul cuvintelor...(Masca)), pe care ni-l oferă cu tot adevărul pe care îl conţine...

Dorian, David. Iubire de bufon / David Dorian; -  Cluj-Napoca: Eicon, 2009 -140 p.
   Iubirea este sentimentul care apropie depărtările...
Într-un secol al vitezei şi al dezvoltării tehnologiilor informaţionale avansate, omul (ţndeosebi cel de creaţie), condamnat  să simtă „monstruozitatea vieţii”, rămânând tête-à-tête cu un laptop, riscă să devină... bufon.  „Mă preocupă bufonul ca personaj trăindu-şi tragica dedublare, zice protagonistul. Artistul, asemena bufonului, clovnului, saltimbancului îşi asumă libertatea de a etala adevărurile neplăcute la adăpostul geniului sau al nebuniei. E nevoia lui de a provoca societatea, cu legile, cutumele ei, de a percepe lumea ca un spectacol funambulesc:Totus mundus agit histrionem...”/ „Lumea este o scenă şi oamenii sunt doar actori”


Menuţ, Maximinian. Muchia malului / Menuţ Maximinian; -  Iaşi: Tipo Moldova, 2013 - 220 p.
   Versuri de un profund lirism...Tropi în al căror limbaj te regăseşi epocă a originii. Şi rezişti...
„Când apa munţilor refuză să mai cadă la vale”(Turism), „Muchia malului” devine locul eului observator. De aici – mai firesc a contempla printre „Flori de mac”: „Când iubeşti / Eşti rudă cu Dumnezeu”...

Nuşfelean, Olimpiu. Iubeşte-mă repede şi uită-mă iar. / Olimpiu Nuşfelean; - Cluj-Napoca: Eicon, 2005 - 176 p.
   Proza scurtă întotdeauna a captivat. În minimum de cuvinte un scriitor talentat va reda zeci de situaţii, va confrunta destine, va transmite emoţii, va provoca profunde sentimente, va crea o stare de suspans. Nu este o excepţie nici această carte despre dragoste şi cinism, despre bunătate şi egoism, despre înălţare şi... iarăşi înălţare prin cuvânt...


Dorian, David. Euridice / David Dorian; -  Bistriţa: Arcade, 2005 - 248 p.

   David Dorian este apreciat ca „poet autentic ce trădează o acurateţe stilistică şi o „practică” a realei poezii...”(Iu.Boldea)
Este vorba de ritmuri (sau ne-ritmuri?) postmoderne, neimitate, din care cititorul se desprinde „încredere”: „Desăvârşit jucăm Fericirea bufonului”. Iar Dumnezeu? Devenim lecţie pentru altcineva – pentru cei ce vor învăţa pe greşelile noastre, fiind mai vigilenţi: „Înţelesuri înalte i-am hărăzit trecerii/ prin miasma întîlnirii cu Lucifer...răzvrătită culoare...”, un sarcasm demn de a-şi atribui calităţi (sau profesionalism?)de vânător de incertitudini ce nimereşte periodic în capcana...purificării „...Noaptea în care mă rog să mă ningă pe dinlăuntru”.

Dâncu, Vasile. Gravuri lapidare / Vasile Dâncu; - Cluj: Dacia, 1990 - 64 p.
   Versuri ce poartă amprenta unei profunde sincerităţi şi o căldură ce răbufneşte  dintr-un evantai de emoţii în stare să transmită pe fir alte revigoratoare trăiri. Preferinţele eului liric devin şi cele ale noastre, pentru că ele sunt cele ale  iubitorului de libertate, de izvoare, al pacifistului ce stăpâneşte valorile umanismului: „Decât un supersonic / purtător  de bombe nucleare / mai bine pe cer / o zdreanţă de nour, / pe câmp- un cioban / ce-ar cânta din fluier / neluat în seamă / ca plugul de lemn / al evului mediu”.( Preferinţe).


Dâncu, Vasile. Slove rurale / Vasile Dâncu; - Cluj-Napoca: Eicon, 2009 - 72 p.
   Versuri de o bonomie largă şi profundă delicateţe, versuri ce inspiră la aplanarea conflictelor, inclusiv şi cele dintre generaţii, profeţia  fiind o distinctă  excelenţă a eului, ce se  cultivă / ne cultivă la Şoala marilor valori...

Ştir, Victor. Adulter cu moartea / Victor Ştir; - Târgu-Mureş: Tipomur, 1994 -64 p.
   Din „cerneală sfâşiată / de clipe” („De pe stânca / din mijlocul poemului / sari în prăpastie / (cerneală sfâşiată de clipe”) se compune creaţia acestui „mare rătăcitor”în cuvânt autor Victor Ştir. Astfel că originalitatea lui se citeşte pe fiecare literă pentru că în ea, plastic, a fost imortalizată emoţia... O puteţi retrăi pe cerc, pentru a descoperi taina scrisului, sacrificii ce vor fi neapărat justificate... Este purul adevăr...


Nuşfelean, Ovidiu. Tentaţia scrisului / Ovidiu Nuşfelean; - Cluj-Napoca: Eicon, 2011 - 116 p.
   Cartea cuprinde  gânduri  ale autorului ce constituie nişte  repere când este vorba de  esenţializarea "autorităţii cuvântului". Este poate şi o reacţie de răspuns la ceea ce se propune astăzi ca produs literar şi ceea ce este cu adevărat necesar  "în efortul individului de a-şi diagnostica exact existenţa şi  de a  se ridica  fără rezerve împotriva continuei alienări a lumii..."

Buleu, Constantina Raveca. Patru eseuri despre putere. Napoleon, Dostoievski, Nietzche, Foucault  / Constantina Raveca Buleu; -  Cluj-Napoca: Limes, 2007 - 272 p.
   Cartea este predestinată  tuturor "degustătorilor de cultură subtilă, rafinată", în opinia prefaţatorului, inclusiv studenţilor, profesorilor de la facultăţile umanistice, autoarea  contribuind la lărgirea spaţiului de cunoaştere când este vorba de controversele  în dezvăluirea  gândirii personalităţilor menţionate în titlul lucrării, sistematizând,  valorificând şi imprimând prin aceasta prospeţime cu propriile idei constructive şi de valoare...


Moldovan, Gavril. Dor de ţigări Mărăşeşti / Gavril Moldovan; - Cluj-Napoca: DaciaXXI, 2010 - 64 p.
   Culegere de poeme izvorâtoare dintr-un suflet care traversează calm universul creaţiei, îndemnurile eului fiind cele ce ţin de reîntregirea neamului ("I-am spus tatei: tată, /ţara noastră-i /ciuntită pe hartă")şi menţinerea lui  în albia frumosului: "La rădăcină muşcă un stejar / ce nu făcuse umbră în zadar"...

Dreptate, Emil. Colină de aer. Antologie / Emil Dreptate; - Cluj-Napoca: DaciaXXI, 2011 - 204 p.
Poeme de un profund lirism în care veghează puritatea vocilor  trecutului într-o migraţie  spre culorile viitorului, "lăsând sub paşi zăpezile mai pure"...


Tanco, Teodor. Viaţă şi Literatură. Autobiobibliografica / Teodor Tanco; -  Cluj-Napoca: Napoca Star, 2011 -172 p.
Lucrare cuprinde o prefaţă de Dumitru Micu, un portret al autorului de Petru Poantă , şi o autobiografică cu referinţe critice la opera scriitorului Teodor Tanco... Vă dorim o lectură cât mai plăcută!


26 octombrie 2015

SCRIITORUL MIHAIL CURICHERU: “PETALE DE MAC” SAU CE ESTE IUBIREA?

 
  Liceeni de la Liceul  "George Călinescu" din clasele a XI-a-C,  însoţiţi de dna Ana Paladi, a X-a-B,   a  IX-a-A, a IX-a-B, studenţi de la USM au venit la Biblioteca "Liviu Rebreanu" pentru a se pătrunde de opera martirului scriitor şi învăţător Mihail Curicheru, victimă a stalinismului şi a unui sistem atroce din vara anului 1941, care a distrus şi mutilat  mii de destine.
   Este vorba de cartea "Petale de mac", selectată în cadrul proiectului "Chişinăul citeşte o carte" şi orientată spre educaţia calităţilor moral-psihologice ale tânărului cititor.
   Dialogul s-a axat pe două direcţii: recunoaşterea că în perioada  1940-1953 a fost una de distrugere a intelectualităţii din Basarabia, cei peste 150 de mii de deportaţi fiind vie mărturie a organizării unui  genocid  sub regimul de teroare stalinist; Mihail Curicheru, pedagog, scriitor, victimă a acestui  act inuman: biografia şi opera.
  Moderatoarea Lidia Grosu, poetă, cercetătoare, a povestit despre scurta viaţă a pedagogului, dar  îndeosebi a scriitorului  cu har Mihail Curicheru, care a avut norocul să fie trup şi suflet din Ţara Românească, Basarabia de până la 1940 fiind parte integrantă a acesteia, să cunoască şi să promoveze o limbă frumoasă românească , dar nu una pocită de calchieri, inclusiv şi prin arta scrisului. Totodată, pentru această marcă profund naţională a unui iubitor de libertate a neamului său, imprimată  îndeosebi de scrisul său literar-artistic, şi nu numai, el trăieşte şi nenorocul odios, fiind  învinuit de antisovietism şi devenind o victimă a regimului stalinist de teroare. La doar vârsta de 43 de ani, deportat în Siberia, moare pe un pat de spital.
  Deşi mai multe scrieri ale autorului, inclusiv  romanul "În deal la cruce" nu a ajuns pe masa cititorului de astăzi, fiind nimicite ca materiale ale aşa-numitului "duşman de clasă", graţie cercetării dosarelor din arhive de către A. Donos, I.Şpac şi a publicaţiilor din revista "Viaţa Basarabiei" păstrate de fiica scriitorului, Elena Vatamanu- Curicheru, a văzut lumina tiparului cartea de astăzi - "Petale de mac",  o dovadă a creaţiei autentice, a remarcat Lidia Grosu.
 Redând succint despre structurarea cărţii (prefaţă de Elena Vatamanu- Curicheru, o dedicaţie lirică de regretatul  Ion Vatamanu, nuvela  bilingvă româno-rusă "File de mac", povestirea "Mama trăieşte", eseuri, recenzii, balade culese şi prelucrate de către autor) Lidia Grosu i-a invitat pe cei prezenţi la o discuţie pe marginea poveştii de dragoste “File de mac”, numită de academicianul Mihai Cimpoi “un cutremurător roman”, dar nu înainte de a le reaminti subiectul.
   Profesorul de şcoală Nicolai, pe motiv de boală, se tratează la o pensiune din Bucovina. Ultima scrisoare  primită din partea soţiei sale, Lidocica, i se pare  lipsită de afecţiune . Această reticenţă îi strecoară în suflet un şir de bănuieli şi, analizând în retrospectivă diverse situaţii din relaţia lor conjugală, care era ameninţată  de apariţia unui al treilea, colegul său Alexe, care nu demonstrase  indiferenţă când îi făcuse cunoştinţă cu soţia sa, ia o decizie promptă de a pleca urgent acasă. Ajuns în miez de noapte, urmăreşte  tot ce se întâmplă dincolo de geam, convingându-se de prezenţa  celui bănuit vinovat. Fără a se convinge de adevăr, el o învinuieşte pe soţia sa de relaţii extraconjugale, exprimă hotărât dorinţa de a divorţa şi o alungă în frigul nopţii în ploaia cu lapoviţă, fapt ce îi agravează starea de sănătate a tinerei femei şi care se soldează pe parcurs cu decesul acesteia... Remuşcările sunt acele care nu mai pot restitui  zilele frumoase ale unei iubiri reciproce (până la urmă protagonistul se convinge că  ea nu era vinovată)şi clipele irecuperabile se transformă în mereu imaginea cu petalele de mac ale obrajilor ei din ultimele clipe de viaţă, care au rămas şi ca un simbol al sentimentului curat arzător...
   Poziţia autorului este cea a a unui moralist: gelozia, care nu mai este una adaptivă, cu semnalarea unei alarme false, ci una patologică, distructivă a cuplului, devine o crimă.
   Ce este iubirea? Gelozia este o calitate sau un defect? Cum influenţează ea o relaţie? Acestea au fost întrebările adresate publicului. Tinerii s-au străduit să răspundă, unii din ei fiind la o vârstă a întrebărilor, alţii analizând  lucrurile din perspectiva unor lecturi  sau în baza vizionării unor filme. 
   Cele mai relevante au fost  cele ale lui Daniel Frunză, el susţinând ideea că sentimentul de iubire este o continuă completare reciprocă şi o tendinţă spre perfecţiunea care nu cunoaşte limite.  Marcela Cociorva e de părerea că iubirea este un cântec al sufletului, iar gelozia nu încape într-un asemenea spaţiu, pentru că ea demonstrează un simţ al inferiorităţii, or, acei care se iubesc trebuie să-şi respecte persoana. Cristina Gangan este de părerea că la prima etapă a  relaţiei sentimentele celor doi sunt caracterizate de afecţiune, iar în continuare ele trec într-o deprindere care nu ar afecta relaţia, dar totul depinde de  ambii parteneri.
   În opinia Marcelei Spânu, studentă la USM, iubirea reprezintă atmosfera caldă şi parfumată cu sublim, fie că este iarnă sau vară, sentiment care te învaţă să te dăruieşti necondiţionat, pe când gelozia este  simţul puternic care face din fiinţă obiect de proprietate, în stare să distrugă iubirea.  Onorina Ivanov, la fel studentă la USM, a susţinut  ideea colegei, afirmând că  iubirea este o dăruire fără a aştepta recompense, iar gelozia este un defect psihologic  care distruge iubirea.
   Mai puţin convingători, dar cu dorinţa de a trăi  sentimentul înălţător au fost : Mihai Lungu, Teodor Puica etc.
      Cu o retorică aparte  s-a pronunţat  dna Ana Paladi, profesoară, dar şi poetă, mărturisindu-ne că în timpul studiilor la USM a avut norocul de a fi una din autoarele a 4 volume de antologii ale studenţilor “Nu e om să nu fi scris o poezie”, ediţii îngrijite şi coordonate de regretatul academician Mihail Dolgan, critic literar, profesor universitar. Dumneaei a încercat să definească sentimentul de iubire prin câteva rânduri din creaţia proprie, sentiment care, în opinia dumneaei, dacă există, nu poate dispărea. Descoperirea profesoarei lor într-o nouă ipostază - cea de liric  pe fundalul formulelor chimice – a provocat aplauzele învăţăceilor, argument ce i-ar face pe scepticii prea tineri pentru a fi aderenţi la o asemenea concepţie să fie mai atenţi când este vorba de  propria contribuţie la pictarea imaginii universului  iubire.


16 octombrie 2015

Grecia: mituri şi zei


    Amintim că proiectul "Călător prin Europa" este unul de promovare a valorilori europene. În cadrul recentei întâlniri cu liceenii claselor a 8-9-a de la Liceul „George Călinescu”, moderatoarea Ana Creţu, le-a vorbit despre Grecia, subliniind că această ţară, cu capitala Atena, denumire ce provine de la la Zeita Întelepciunii ,este considerată inima si centrul istoric, care a stat la baza dezvoltării civilizaţiei, dar şi leagăn al culturii occidentale. Filosofia, ştiinţa pe domenii, arta si literatura – toate au luat naştere în Grecia Antică.
    Realizările culturale şi tehnologice ale Greciei au influenţat mult întreaga lume, multe aspecte ale civilizaţiei greceşti pătrunzând în Orient prin campaniile lui Alexandru cel Mare, şi în Occident prin intermediul Imperiului Roman. Statul grec modern, care cuprinde mare parte din miezul istoric al civilizaţiei greceşti, a fost înfiinţat în 1830 după Războiul Grec de Independenţă faţă de Imperiul Otoman. Grecia este o ţară democratică şi dezvoltată, cu o economie avansată, un nivel de trai ridicat şi un Indice al Dezvoltării Umane . A aderat la mai multe instituţii internaţionale şi este membră a zonei euro din 2001. 
  Liceenii au completat informaţia cu date importante din istoria antică, vorbind despre mituri şi mitologii, despre locurile mitice şi sacre, inclusiv: Muntele Olimp, Arcadia, Hades, Tartar etc., despre zeii Zeus, Hera, Poseidon, Demetra, Atena, Apollo, Artemis, Ares, Afrodita, Hefaistos, Eros, dar şi despre insulele Creta, Thassos, devenite foarte atractive pentru turiştii din lume prin locurile pitoreşti şi staţiunile balneare impresionante. Elevii au interpretat cântece în limba greacă, au prezentat un minispectacol cu prezentarea lui Zeus. În încheierea , bucătarul nostru a prezentat şi din bucatele naţionale greceşti, inclusiv plăcinta cu spanac numită "Spanakopita", asigurându-i pe cei prezenţi de o măiestrie culinară aparte.


13 octombrie 2015

O LUME FERICITĂ...

   Recent, Biblioteca „Liviu Rebreanu” i-a avut ca vizitatori pe elevii de la Şcoala de Arte „ Alexei Stârcea”, însoţiţi de directorul adjunct Stela Rotaru. Este vorba de instrumentiştii acordeonişti Tudor Ciolacu şi Lev Solomonovici care au frapat publicul cititor cu un buchet de melodii senzaţional interpretate în duet şi individual, printre ele fiind: Lagumeonov – „Umoresco”, „Hora lirică, aranjament pentru acordeon de Ecaterina Dubeaga, Vals, - Picolino, „Motiv obsedant” – Bajelin, alte melodii din creaţia lui Timofei Tregubencu.    Deopotrivă a evoluat şi tânăra Marilena Ivanov, o voce promiţătoare care emoţionează prin aria muzicalităţii de imensitate pe care o cuprinde cu vocea-i inconfundabilă. Ea a interpretat cu trăire aparte melodiile „Lumea fericită” şi „E şcoala-n sărbătoare” ale renumitului compozitor Alexei Stârcea, cunoscut ca unul dintre fondatorii artei sunetelor în Republica Moldova, care a lăsat piese inegalabile, fiind parte a tezaurului naţional şi al cărui nume îl poartă astăzi şcoala unde studiază aceşti copii talentaţi.    Tinerii cu suflet de cântec au fost înalt apreciaţi de compozitorul, profesorul Marian Stârcea, fiul lui Alexei Stârcea şi continuator al profesiunii acestuia. Din partea direcţiei bibliotecii interpreţii s-au bucurat de flori şi cărţi, vie mărturie că sunt apreciaţi la justa valoare...